PFR TFI - Export Magazyn - Wszystko o eksporcie - www.exportmagazyn.pl

PFR TFI

07.11.2017
źródło: własne
PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 5 sierpnia 2014 roku. Jedynym akcjonariuszem PFR TFI S.A. jest Polski Fundusz Rozwoju. PFR TFI S.A. działa na zasadach komercyjnych, zgodnie z regulacjami Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotem działalności PFR TFI S.A. jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. PFR TFI S.A. specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Polityka inwestycyjna PFR TFI S.A. koncentruje się na aktywach alternatywnych, takich jak np. nieruchomości, projekty infrastrukturalne, private equity czy venture capital.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN

Oferta Funduszu Ekspansji Zagranicznej skierowana jest do polskich firm działających z powodzeniem w kraju i planujących rozszerzenie działalności poza granice Polski. Fundusz wspiera ekspansję zagraniczną poprzez inwestowanie w zagraniczne podmioty należące do polskich spółek.Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FEZ FIZ AN) jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VII Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 1162.

Formy inwestycji

Fundusz Ekspansji Zagranicznej dzieli z polskimi firmami ryzyko inwestycji w zagraniczne projekty i zapewnienia współfinansowanie zagranicznych spółek zależnych należących do polskich firm. Firmy mogą skorzystać z finansowania w postaci kapitału, mezzanine i pożyczek zabezpieczonych tylko aktywami zagranicznego projektu, bez regresu do polskiej spółki. Horyzont czasowy inwestycji Funduszu jest dopasowany do specyfiki poszczególnych przedsięwzięć i zwykle zawiera się w przedziale od 5 do 7 lat. Udział Funduszu Ekspansji Zagranicznej w finansowaniu projektu będzie zwykle wynosić od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, ale nie będzie stanowił więcej niż 50% wartości całej inwestycji. Fundusz Ekspansji Zagranicznej zawsze będzie udziałowcem mniejszościowym – zarządzanie projektem będzie zawsze pozostawać w rękach polskiej firmy. Oczekiwana stopa zwrotu będzie ustalana indywidualnie i zależeć będzie od ryzyka projektu, ryzyka kraju, w którym jest realizowany oraz wybranego instrumentu finansowego.

Proces aplikacji

Firma, która chce skorzystać z finansowania oferowanego przez Fundusz, powinna przedstawić szczegółowy biznesplan, przedstawiający jej kompetencje i doświadczenie oraz założenia dotyczące projektu ekspansji zagranicznej. Pozytywna ocena tego biznesplanu przez Fundusz otwiera drogę do zawarcia umowy inwestycyjnej, określającej między innymi sposób wyjścia Funduszu z projektu. Finansowanie spłacone przez projekty i zyski funduszu będą ponownie inwestowane w kolejne zagraniczne projekty polskich firm. Firmy zainteresowane współpracą z Funduszem Ekspansji Zagranicznej lub otrzymaniem bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: fez@pfrtfi.pl

Więcej o Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN na stronie PRF TFI
Źródło: PFR TFI
Udostępnij:
Tweet LinkedIn
Nie przegap ważnych Wiadomości!

Zapisz się na nasz newsletter:

Warto być na bieżąco!
Reklama
Reklama

Instytucje finansujące eksport

PFR TFI


Instytucje finansujące eksport

Bank Gospodarstwa Krajowego
Reklama